Centar za edukaciju

Plan edukacija – 2022. godina.

Kliknite i pogledajte plan edukacija za  2022 godinu

U okviru privrednog društva formiranog 1991. godine, kao posebna radna jedinica od 2005-te godine počeo je sa radom „Centar za edukaciju“. Kroz naše programe osposobljavanja i obuke u oblastima bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine, sistema kvaliteta i stručnih osposobljavanja zaposlenih, do sada je prošlo preko deset hiljada polaznika različitih profila.

Od nedavno, rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Društvu za usluge u oblasti zaštite TEHPRO d.o.o. odobren je status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih.

Naš osnovni moto je: „Samo edukovani kupci mogu na tržištu da prepoznaju prave vrednosti“. Zato, pridružite nam se na nekom od naših programa.

Osnovni programi su:

 1. Osposobljavanje zaposlenih u oblasti zaštite (BZR, ZOP i ZŽS)
 2. Stručno osposobljavanje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i priprema kandidata za polaganje stručnog ispita u oblasti BZR
 3. Napredni kurs za osposobljavanje stručnih lica za bezbednost i zdravlje na radu sa obilaskom kompanije sa dobrom praksom
 4. Edukacije poslodavaca i menadžera svih nivoa u oblasti BZR, ZOP i ZŽS
 5. Napredna edukacija i studijski obilasci kompanija sa dobrom praksom BZR za menadžere svih nivoa
 6. Stručno osposobljavanje i obuka zaposlenih
 7. Posebni oblici edukacije: savetovanja, seminari, radionice, stručne rasprave, vežbaonice
 8. Izdavaštvo
 9. Internet forum www.bznr.org.

 1. Osposobljavanje zaposlenih u oblasti zaštite (BZR, ZOP i ZŽS)

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu nalaže da svaki zaposleni u Republici Srbiji mora biti osposobljen za bezbedan i zdrav rad i to pre stupanja na posao, kod promene radnog mesta odnosno poslova, tehnološkog procesa ili procesa rada.

Takođe, svaki zaposleni u Republici Srbiji mora proći osnovno osposobljavanje u oblasti zaštite od požara i proći periodične provere osposobljenosti.

Posebna osposobljavanja zaposlenih u oblasti ZŽS nisu obavezna, ali su svakako društveno opravdana i u interesu poslodavaca.

Osposobljavanja izvršavamo u potpunosti prema zakonima i drugim propisima, po sopstvenoj metodologiji sa izdavanjem potrebne dokumentacije i sertifikata za popunjavanja propisanih evidencija o oblasti BZR i ZOP.


 1. Stručno osposobljavanje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i priprema kandidata za polaganje stručnog ispita u oblasti BZR

Jedini u Srbiji kontinuirano organizujemo kurseve za osposobljavanje lica za bezbednost i zdravlje na radu i pripremu kandidata za polaganje stručnog ispita pred komisijom Ministarstva rada i socijalne politike. Kurs je namenjen prvenstveno licima koja će profesionalno obavljati poslove bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca. Program kursa u ukupnom fondu od 48 nastavnih časova, u 6 radnih dana, potpuno pokriva sadržaj “Programa o polaganju stručnog ispita o praktičnoj osposobljenosti lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline.” Od 2006. godine realizovali smo 77 nastavnih grupa u Beogradu i drugim gradovima Srbije.

Od nedavno, Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Društvu za usluge u oblasti zaštite TEHPRO d.o.o. odobren je status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

POGLEDAJTE PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Kroz ovaj program polaznici se osposobljavaju za planiranje, organizovanje i izvršavanje svih stručnih poslova bezbednosti i zdravlja na radu (u daljem tekstu: BZR) i primenu posebnih mera BZR kod poslodavca i na privremenim i pokretnim gradilištima, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i najboljom evropskom praksom.

Program je namenjen licima koja nameravaju da obavljaju stručne poslove bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, i ima 2 modula:

Modul 1 – za kandidate koji već izvršavaju poslove BZR kod svojih poslodavaca, ali žele da unaprede svoja znanja, veštine i sposobnosti i podignu kompetencije i produktivnost rada, kao i za kandidate koji žele da se osposobe za obavljanje ovih poslova i time povećaju svoju pokretljivost na tržištu rada. Ovaj modul obuhvata kompletan program za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova BZR, što znači da je ujedno i pripremni kurs za polaganje stručnog ispita. Trajanje programa je 48 nastavnih časova, od toga 38 časova teorijske nastave i 10 časova vežbi. Na kraju programa se provodi ispit, a polaznici dobijaju Potvrdu da su savladali program i da su stručno osposobljeni za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavaca. Ova potvrda je javno priznata i podrazumeva sledeće kompetencije kandidata:

 • Poznavanje društvenu suštinu i zahteva tehničkog zakonodavstva u vezi preventivnih mera BZR na sredstvima i opremi za rad;
 • Poznavanje normativne regulative i sistema bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Osnovno održavanje opreme za rad;
 • Organizovanje, vođenje poslova BZR i samostalna izrada programa osposobljavanja za BZR;
 • Poznavanje savremenog koncepta upravljanja rizicima zasnovan na zahtevima OHSAS 18001;
 • Učestvovanje u vršenju procene rizika i primenjivanje posebnih mera BZR na osnovu procene rizika;
 • Poznavanje specifičnosti BZR na gradilištima, poznavanje posebnih preventivnih mere za gradilišta i uočavanje nebezbedne radne aktivnosti;
 • Poznavanje sistem zaštite od požara i osnove gorenja i gašenja požara;
 • Poznavanje osnovnih pojmova i zakonske regulative u oblasti zaštite životne sredine i osnove upravljanja hemikalijama i otpadom;
 • Poznavanje organizacije rada kod poslodavca, radno pravnih odnosa i principa organizovanja i funkcionisanja privrednog društva;

Modul 2 – za kandidate koji, nakon savladanog Modula 1, žele da izvrše i praktično osposobljavanje i obave stručnu praksu u trajanju od 6 meseca sa voditeljem (mentorom) u Tehpro d.o.o. i steknu posebna znanja, veštine i sposobnosti za obavljanje poslova BZR kako bi podigli svoju konkurentnost na tržištu rada. Trajanje programa je 960 nastavnih časova, od toga 41 časova teorijske nastave, 13 časova vežbe i 906 časova praktičnog rada. Na kraju programa se provodi završni ispit i polaznici koji zadovolje dobijaju Potvrdu da su osposobljeni za praktično obavljanje svih poslova bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca i da su obavili stručnu praksu u trajanju od 6 meseci u Tehpro d.o.o. Ova potvrda je javno priznata i podrazumeva sledeće kompetencije kandidata:

 • Organizovanje i vođenje stručnih poslova BZR kod poslodavaca;
 • Poznavanje savremenog koncepta upravljanja rizicima zasnovanog na zahtevima OHSAS 18001 i proceni rizika;
 • Procenjivanje rizika za radna mesta u radnoj okolini i izrada akt o proceni rizika;
 • vršenje nadzora i kontrole BZR na gradilištu;
 • Učestvovanje u izradi plana mera BZR;
 • vršenje kontrole opštih mera zaštite od požara;
 • Poznavanje osnova gorenja i gašenja požara i korišćenje sredstava za gašenje početnih požara;
 • izrada i praćenje dokumentacije upravljanja hemikalijama i otpadom;
 • Učestvovanje u izradi opštih akata, radnih procedura i planova kod poslodavca i primenjivanje radnih procedura u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod posladavca.

Da bi polaznici koji završe program osposobljavanja mogli da budu imenovani kao odgovorna stručna lica za bezbednost i zdravlje na radu kod konkretnog poslodavca i/ili za obavljanje poslova koordinatora na privremenim i pokretnim gradilištima moraju da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa propisima u oblasti BZR.

Ovaj program predstavlja javnu verifikaciju pripremnog kursa za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova BZR. Osim što je najbolja priprema za polaganje stručnog ispita, Potvrda o savladanom programu koju izdaje TEHPRO d.o.o. je javna isprava koja dokazuje kompetentnost za obavljanje ovih poslova kod poslodavaca.

Kroz različite oblike osposobljavanja stručnih lica za BZR do sada smo edukovali preko 2000 polaznika. Procena je da je četvrtina od ukupnog broja kandidata koji su položili stručni ispit za obavljanje poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu je pohađala naše programe.


 1. Napredni kurs za osposobljavanje stručnih lica za bezbednost i zdravlje na radu sa obilaskom kompanije sa dobrom praksom

Polaganjem stručnog ispita lica za bezbednost i zdravlje na radu dobijaju formalnu kvalifikaciju za obavljanje ovih poslova kod poslodavca. Kako se radi o složenoj, multidisciplinarnoj aktivnosti, neophodno je stalno usavršavanje stručnih lica. Za njih smo osmislili dvodnevni napredni kurs. Na kursu se, prvog dana, razmenjuju iskustva i prezentuju primeri dobre prakse u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a drugi dan se obilazi izabrana kompanija sa najvišim standardima u ovoj oblasti radi sagledavanja praktične implementacije nacionalnih propisa, evropskih i kompanijskih standarda.


 1. Edukacija poslodavaca i menadžera svih nivoa u oblasti BZR

Stanje BZR je direktna posledica sposobnosti menadžera da upravljaju rizicima.

Nesporna je činjenica da menadžeri u Srbiji nisu dovoljno edukovani za utvrđivanje politike i ciljeva i za upravljanje rizicima u oblasti zaštite i nedovoljno razumeju profitnu logiku preventivnog ulaganja u bezbedne i zdrave uslove rada, zaštitu od požara i zaštitu životne sredine.

Naš Centar za edukaciju je osmislio poseban program za poslodavce i menadžere kroz koji ih upoznajemo sa osnovnim obavezama i odgovornostima u oblasti zaštite:


 1. Napredna edukacija i studijski obilasci kompanija sa dobrom praksom BZR za menadžere svih nivoa

Nema bezbednosti i zdravlja na radu bez posvećenosti rukovodilaca svih nivoa kod poslodavca. Može se reći da je bolna tačka sistema BZR u Srbiji nerazumevanje sopstvene uloge i odgovornosti rukovodilaca za stanje u ovoj oblasti. Zato smo osnovnu edukaciju menadžera unapredili i otpočeli sa realizacijom posebnih oblika edukacije koji uključuju i studijske obilaske kompanija sa najvišim standardima u oblasti BZR na kojima se upoznaju sa savremenim rešenjima u organizovanju poslovanja na bezbedan i zdrav način i sagledavaju sopstvenu ulogu u sistemu menadžmenta.


 1. Stručno osposobljavanje i obuka zaposlenih

Prema Zakonu o radu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu poslodavci su u obavezi da organizuju stalno stručno osposobljavanje i usavršavanje svojih zaposlenih. Zaposleni ne smeju da rade na specifičnim poslovima i da rukuju pojedinom opremom za rad ako nemaju dokaz o stručnoj osposobljenosti. Za naše klijente organizujemo posebne programe stručnog osposobljavanja zaposlenih sa izdavanjem uverenja ili potvrde o osposobljenosti.

RADNA MESTA/POSLOVI I OPREMA ZA RAD ZA KOJU ORGANIZUJEMO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Za naše klijente izvršavamo osposobljavanje zaposlenih za stručan i bezbedan rad u sledećim oblastima:

I RADNA MESTA/POSLOVI

 1. Rad na visini/korišćenje specifične opreme za sprečavanje pada
 2. Rad u blizini vode i na vodi
 3. Rad u zatvorenom prostoru – gasno opasnim zonama (rezervoari, bunari, šahte, tuneli…)
 4. Rad u blizini i pod visokim naponom električne struje
 5. Rad pri kojem su zaposleni izloženi hemijskim štetnostima
 6. Rad pri kojem su zaposleni izloženi biološkim štetnostima
 7. Rad sa zapaljivim i eksplozivnim materijama
 8. Rad sa azbestom
 9. Radovi sa, ili u blizini toplotnih izvora
 10. Montažni radovi
 11. Rad pri kojem su zaposleni izloženi jonizujućem zračenju
 12. Obuka rukovodilaca benzinske stanice
 13. Obuka rukovodilaca propan – butan stanice

II OPREMA ZA RAD

 1. Sve vrste dizalica
 2. Podizne platforme
 3. Viljuškar
 4. Građevinske mašine
 5. Industrijske mašine
 6. Ručni mehanizovani alat
 7. Oprema pod pritiskom
 8. Kompresori
 9. Male poljoprivredne mašine
 10. Motorne testere
 11. Mašine za preradu drveta i sličnih materijala
 12. Rashladni uređaji
 13. Autoklav

III SPECIFIČNA OPREMA ZA KOLEKTIVNU BEZBEDNOST I SLZ

 1. Obuka za korišćenje izolacionih aparata
 2. Obuka za korišćenje izolacionih odela
 3. Obuka za korišćenje detektora gasova
 4. Obuka za korišćenje opreme za rad na visini
 5. Obuka za korišćenje kompresora za vazduh za disanje
 6. Obuka za korišćenje opreme za ispitivanje izolacionih aparata i odela
 7. Obuka za korišćenje razvalnog alata
 8. Obuka za korišćenje pneumatske opreme za podizanje tereta

Od nedavno, Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Društvu za usluge u oblasti zaštite TEHPRO d.o.o. odobren je status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA RUKOVALACA SPECIFIČNOM OPREMOM ZA RAD

Polaznici koji prođu ovaj program stručnog osposobljavanja dobijaju javno priznatu Potvrdu o savladanom programu i stečenim kompetencijama.

POGLEDAJTE PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA RUKOVALACA SPECIFIČNOM OPREMOM ZA RAD

Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 611-00-0050/2016-03 od 27.09.2016. društvu za usluge u oblasti zaštite TEHPRO d.o.o. odobren je status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje

PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA RUKOVALACA SPECIFIČNOM OPREMOM ZA RAD

Kroz ovaj program polaznici se obučavaju za stručnu i bezbednu upotrebu i obavljanje poslova na opremi za rad[1] u skladu sa tehničkim propisima i standardima, uputstvima proizvođača i propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Program je namenjen licima koja već rukuju specifičnom opremom za rad[2] kod poslodavaca i licima koja nameravaju da se osposobe za obavljanje poslova rukovaoca opremom za rad u skladu sa principima funkcionisanja opreme, tehničkim uputstvima i standardima, uputstvima proizvođača i specifičnim propisima u oblasti zaštite. Ima 15 osnovnih modula, ali se program može konkretizovati i za drugu opremu za rad:

 • Modul 1 – ručni mehanizovani alat (RMA)
 • Modul 2 – male poljoprivredne mašine
 • Modul 3 – poljoprivredna mehanizacija
 • Modul 4 – sredstva unutrašnjeg transporta.
 • Modul 5 – uređaji za podizanje i prenos tereta
 • Modul 6 – male građevinske mašine
 • Modul 7 – građevinska mehanizacija
 • Modul 8 – oprema za obradu drveta i sličnih materijala
 • Modul 9 – oprema za obradu metala
 • Modul 10 – rashladni uređaji
 • Modul 11 – uređaj za sterilizaciju (autoklav)
 • Modul 12 – sudovi i oprema pod pritiskom gasova
 • Modul 13 – uređaji za detekciju gasova
 • Modul 14 – izolacioni aparati
 • Modul 15 – lična zaštitna oprema (LZO) za rad na visini

Trajanje programa zavisi od složenosti pojedine vrste opreme i potreba za praktičnim uvežbavanjem i iznosi od 8 do 40 sati. Za kandidate koji poseduju dokazana i proverena prethodna znanja i iskustva program se može skraćivati.

Po završetku programa provodi se ispit, a polaznici koji zadovolje dobijaju Potvrdu da su savladali program i da su osposobljeni za stručan i bezbedan rad na konkretnoj opremi za rad. Ova potvrda je javno priznata i podrazumeva sledeće kompetencije kandidata:

 • poznavanje tehničkih karakteristika i principa funkcionisanja opreme za rad u skladu sa uputstvom proizvođača;
 • pregled opreme za rad pre upotrebe;
 • osnovno održavanje opreme za rad;
 • produktivno i racionalno izvršavanje svih radnih operacija sa/na konkretnoj opremi za rad u skladu sa eksploatacionim mogućnostima;
 • primenjivanje opštih i posebnin mera bezbednosti i zdravlja na radu na opremi za rad na radnom mestu;
 • primenjivanje posebnih mera zaštite od požara i zaštite životne sredine pri korišćenju opreme za rad;
 • primenjivanje pravila i uputstava za postupanje u vanrednim situacijama i u slučaju povrede na radu.

[1] Опрема за рад: „машина, уређај, постројење, инсталација, алат и сл. која се користе у процесу рада“ код послодаваца. (Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл. Гласник РС бр. 101/2005. и 91/2015.)

[2] Специфична опрема за рад је опрема на којој се због њених карактеристика или услова употребе појављују специфични ризици по безбедност и здравље запосленог који њоме рукује, или по друге запослене и радну околину.


 1. Posebni oblici edukacije: savetovanja, seminari, radionice, stručne rasprave, vežbaonice

Naš osnovni moto nas upućuje da samo poslodavci koji razumeju svoja prava, obaveze i odgovornosti u oblasti zaštite mogu na tržištu da prepoznaju kvalitet i odgovornost. Zato organizujemo posebne, tematske oblike edukacije: seminare, savetovanja i stručne rasprave za poslodavce, menadžere i stručna lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu od požara i zaštitu životne sredine na kojima svoja znanja i praktična iskustva razmenjujemo sa drugim delatnicima u ovim oblastima.

Pored ostalog, svake godine, povodom Dana bezbednosti i zdravlja a radu, organizujemo već tradicionalna savetovanja o aktuelnim problemima bezbednosti i zdravlja na radu.

U oblasti zaštite od požara, pod pokroviteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova, jednom godišnje, organizujemo veliko stručno savetovanje o aktuelnim problemima ZOP.

Takođe, uz stručnu podršku Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, organizujemo i edukativne seminare po pojedinim stručnim pitanjima u oblasti ZOP.


 1. Izdavaštvo

U našem Centru za edukaciju smo još 2006. godine pokrenuli izdavačku delatnost sa ciljem razrade praktičnih aspekata aktuelnih problema u oblasti zaštite. Do sada smo objavili sedam naslova. Po izuzetno pristupačnim cenama nudimo vam ozbiljnu stručnu literaturu u kojoj su problemi zaštite ljudi u procesima rada i zaštite od požara razrađeni na razumljiv i pristupačan način sa konkretnim uputstvima kako da obimne normativne zahteve realizujete u praksi.


 1. Internet forum bznr

U cilju podizanja opšte svesti i odgovornosti u oblastima zaštite i otvaranja široke rasprave po aktuelnim pitanjima i problemima u oblasti BZR, ZOP i ZŽS pokrenuli smo prvi internet forum u ovoj oblasti. Želja nam je da to bude pričaonica stručnih lica iz ovih oblasti i drugih zainteresovanih na kojoj će se razmenjivati iskustva, postavljati pitanja i širiti kultura zaštite.


Stručnim i odgovornim radom, TEHPRO je postao prepoznatljivo ime na tržištu edukacije u oblastima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine. Naši klijenti su mnoga renomirana privredna društva, a naše sertifikate o osposobljenosti uvažavaju i veliki privredni sistemi sa najvišim standardima u oblasti zaštite: US Steel Serbija, Holcim, Telenor, Ball packaging, Messer Tehnogas, TE Kostolac, Titan cementara Kosjerić, mnoga javna preduzeća i dr.

Pridružite nam se u izgradnji bezbednijeg i zdravijeg rada i življenja.