Izdavačka delatnost

U želji da pomognemo poslodavcima i stručnim licima koja se profesionalno bave problemima u oblasti zaštite da se snađu u šumi propisa i da na tržištu usluga u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu prepoznaju prave vrednosti, naš Centar za edukaciju 2006 god. pokrenuo je izdavačku delatnost sa idejom da se detaljno razrade i približe čitaocima sva aktuelna pitanja iz ove oblasti. Do sada smo objavili 8 naslova.


NOVO

NOVO IZDANJE: BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU – PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA BZR

Nakon izmena i dopuna Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskih propisa, grupa autora iz Tehpro d.o.o. je izradila revidiranu verziju Priručnika koja obuhvata autorski obrađen kompletan sadržaj važećeg Programa za polaganje stručnog ispita za BZR.

Iskustvo stečeno u, do sada realizovane, 74 grupe pripremne nastave sa preko 1500 polaznika koji su položili stručni ispit, pretočeno je u Priručnik koji Vam omogućava da se optimalno pripremite za polaganje ispita pred komisijom Ministarstva nadležnog za rad. Istovremeno, Priručnik će Vam biti osnovna literatura za dalje obavljanje poslova BZR kod poslodavaca.

Cena: 3.030,00 din.

Detaljnije informacije možete dobiti na telefon 062/808-1745 ili e-mail: .

prirucnik 2016-001

 


  1. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu sa komentarom i priručnikom za polaganje stručnog ispita,

grupa autora, 2007. godine, broj strana 300, tiraž 1000 primeraka.

 

 

Cena: Kompletan tiraž je rasprodat.

 

 


  1. Praktikum za procenu i upravljanje rizicima na radnom mestu i u radnoj okolini,

grupa autora, 2007. godina, broj strana 168, tiraž 1000 primeraka.

Knjiga je koncipirana kao praktični vodič za provođenje postupka procene rizika i izradu akta o proceni rizika. Na jednostavan način, sa nizom praktičnih primera, objašnjen je celokupan proces procene rizika, od pokretanja postupka odlukom poslodavca do verifikacije samog Akta. Licima sa položenim stručnim ispitom za obavljanje stručnih poslova BZR koji imaju iskustva u vođenju projekata, omogućava da samostalno, u ulozi stručnog lica, rukovode procenom rizika za svog poslodavca.

 

Cena: 1.950,00 din.

 


  1. Bezbednost i zdravlje na radu – priručnik za pripremu stručnog ispita,

grupa autora, 2008. godina, broj strana 387, tiraž 1000 primeraka.

U knjizi je sistematizovana i na pristupačan način, udžbenički, obrađena sva literatura za polaganje stručnog ispita u oblasti BZR. Priručnik u potpunosti prati i pokriva Program za polaganje ovog ispita i po njemu je do sada preko 1000 kandidata položilo stručni ispit. Dopunjeno izdanje.

 

 

Cena: 3.030,00 din.

 


  1. Praktični vodič za izbor, nabavku i upotrebu sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu,

grupa autora, 2009. godina, broj strana 187, tiraž 1000 primeraka.

Knjiga prati evropsku i nacionalnu regulativu u vezi sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu. U pravom smislu predstavlja praktični vodič koji omogućava svim učesnicima u procesu određivanja, izbora, nabavke, korišćenja i održavanja SLZ da u potpunosti odgovore svim zakonskim obavezama i zahtevima poslova i radnih mesta u svom radnom prostoru (službe BZNR i služba nabavke). Posebnu vrednost predstavlja kataloški deo u kojem su navedeni važeći evropski i domaći standardi i prikazana većina savremenih sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu.

 

Cena: 1.950,00 din.

 


  1. Sredstva i oprema lične zaštite u tehničkom zakonodavstvu,

Dušan Kovačević, Mladen Šukalo, 2009. godina, broj strana 128, tiraž 1000 primeraka.

U procesu usaglašavanja tehničkog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU bitan segment predstavlja razumevanje i usvajanje tzv „novog i globalnog pristupa“ koji su u knjizi predstavljeni kroz prikaz evropskog i nacionalnog tehničkog zakonodavstva. Prikazana je procedura ocenjivanja usaglašenosti sredstava lične zaštite (Direktiva 89/686 EEC) i, na primeru zaštitnih rukavica, konkretno razrađen postupak izbora.

 

Cena: 1.120,00 din.

 


  1. Poslodavac i bezbednost i zdravlje na radu,

prim. dr. sci Jelena Paunović-Pfaf, 2010. godina, broj strana 129, tiraž 1000 primeraka.

Autor ove knjige se preko 40 godina bavi praksom BZR u najsloženijim delatnostima. Na pristupačan način navedene su sve obaveze i odgovornosti poslodavaca. U formi kratkih konstatacija, pitanja i odgovora, poslodavcima i licima koja se na bilo koji način bave problemima zaštite ljudi u procesima rada složena problematika bezbednosti i zdravlja na radu je učinjena jednostavnom i prepoznatljivom.

 

Cena: 1.120,00 din.

 


  1. Preventiva u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,

grupa autora, 2010. godina, broj strana 303, tiraž 1000 primeraka.

Najsloženiji poduhvat u ediciji TEHPRO. Četrnaest autora, eksperata za pojedine oblasti je razradio osnove preventive u procesu projektovanja, izrade, korišćenja i održavanja sredstava za rad i sve druge preventivne mere: organizacione, vaspitno obrazovne, ergonomske, pravne, socijalne, i dr. Knjiga predstavlja i kritički osvrt na stanje primenjenosti opštih mere prevencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u našem društvu i evidentnu zapostavljenost ove oblasti izvan radnog prostora poslodavaca.

 

Cena: 3.150,00 din.

 


  1. Zakon o zaštiti od požara sa komentarom,

grupa autora, 2010. godina, Zoran Šukalo, Radivoj Rajaković, Mladen Šukalo

Autori su učinili napor da čitaocima približe novi Zakon o zaštiti od požara sa stručnim komentarom pravnika koji poseduje i praktična iskustva u ovoj oblasti.

 

 

Cena knjige u predprodaji: 1.300,00 din.

 

 


Navedene cene su sa uračunatim PDV-om i troškovima poštarine.

Kontakt osoba Jovana Jovanović tel: 011/2580-911; 011/2580-785; 062/808-1745; e-mail.