Kontrolno telo

Zahtev za kontrolisanjem.Online zahtev
Zapisnik o prigovoru korisnika.Online zahtev
Anketa o zadovoljstvu korisnika.Anketa

Kompanija „Tehpro“ d.o.o. je već 30 godina lider u oblasti kontrolisanja sistema protivpožarne zaštite. 2019. godine smo stekli akreditaciju i dobili zvanična ovlašćenja MUP-a za poslove kontrolisanja u oblasti ZOP-a. Naša stručnost i kvalitet počiva na kompetentnosti naših zaposlenih i savremenoj opremi koju koristimo prilikom obavljanja poslova kontrolisanja.


Vrsta i obim kontrolisanja

 • Instalacija hidrantske mreže za gašenje požara
 • Instalacija i uređaja za gašenje požara (gasovitim sredstvima/voda ili pena/prah)
 • Mobilnih uređaja za gašenje požara 
 • Instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozija 
 • Instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara
 • Instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova

Nepristrasnost i nezavisnost

Obezbeđenje neprisatrasnosti i nezavisnosti obuhvata mere i aktivnosti za sprečavanje sukoba interesa u postupku kontrolisanja i sprečavanje nekorektnih uticaja na rad kontrolora. Osnovne mere i aktivnosti kojima se obezbeđuje princip nepristrasnost i nezavisnost kontrolora su:

 • Razdvojene funkcije kontrolisanja od ostalih aktivnosti “Tehpro” d.o.o. što je definisano:
  • Organizacionom šemom,
  • Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova.
 • Usvojen je i primenjuje se zapis ZP.KTL.057 Kodeks ponašanja u Kontrolnom telu kojim su definisane odgovornosti kontrolora i ostalih učesnika u procesu kontrolisanja za primenu mera obezbeđenja nepristrasnosti i nezavisnosti. Potpisivanjem zapisa ZP.KTL.057 kontrolori i rukovodstvo KT potvrđuju da su upoznati, da razumeju i prihvataju obaveze definisane u Kodeksu.
 • Onemogućen je uticaj trećih lica i diskriminacija korisnika, primenom procedura u procesu ugovaranja i realizacije kontrolisanja proizvoda.
 • O svim preduzetim merama u pogledu nepristrasnosti i poverljivosti, korisnik usluga Kontrolnog tela, je informisan putem zvaničnog sajta kompanije “Tehpro” d.o.o.

Poverljivost

Svi dokumenti o kontrolisanju (zahtev korisnika, ponuda, ugovor, radni nalog o kontrolisanju, isprave o kontrolisanju, sertifikat o kontrolisanju i drugi zapisi o kvalitetu) vode se u okviru informacionog sistema “Tehpro” d.o.o., i kao takvi nisu dostupni nikome osim osoblju Kontrolnog tela.

Potpisivanjem ZP.KTL.057 Kodeksa ponašanja u KT, kontrolori i rukovodstvo Kontrolnog tela potvrđuju da se obavezuju da će poštovati pravila rada Kontrolnog tela koja uključuje i čuvanje poverljivosti prikupljanih podataka i informacija o korisniku i proizvodu. Kontrolori su, posebno, odgovorni za čuvanje poverljivosti informacija i podataka koji su im dostupni, odnosno da ne saopštavaju trećim licima (javnosti) informacije o kontrolisanju, bez odobrenja podnosioca zahteva za kontrolisanje.

Kontrolno telo ima obavezu da unapred informiše svakog klijenta o informacijama koje namerava da učini javno dostupnim.

Kada se zakonom ili na osnovu ovlašćenja proisteklih iz ugovorenih obaveza zahteva da se objave poverljive informacije, klijent ili pojedinac kojih se to tiče moraju, osim ako to nije zakonom zabranjeno biti obavešteni o tome.

Kontrolno telo postupa sa svim informacijama dobijenim o klijentu iz bilo kojih izvora kao sa poverljivim.

Sve obaveze kontrolnog tela po pitanju upravljanja informacijama dobijenim u toku postupka kontrolisanja saopštene su svim učesnicima u procesu kontrolisanja preko ZP.KTL.057 Kodeks ponašanja u KT, odnosno ugovorom/ponudom.