Sistemi menadžmenta

 1. SISTEMI MENADŽMENTA – QMS, EMS, OHS

  „TEHPRO“ d.o.o. nudi konsultantske usluge iz oblasti projektovanja, implementacije i održavanja sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001), zaštite životne sredine (ISO 14001), bezbednosti i zdravlja na radu (OHSAS 18001) i sigurnosti informacija i podataka (ISO/IEC 27001).

  Obim usluge se podešava prema vašim potrebama, a obuhvata sve ili neke od navedenih usluga:

  • Projektovanje, uspostavljanje i održavanje sistema menadžmenta
  • Reinženjering i poboljšavanje postojećih sistema menadžmenta
  • Izrada dokumentacije sistema menadžmenta
  • Obuke za sisteme menadžmenta

 1. SISTEMI MENADŽMENTA –QMS, EMS, OHS 

   

  „TEHPRO“ d.o.o. primenjuje savremeni pristup u projektovanju i implementaciji sistema menadžmenta koji se zasniva na sledećim principima:

  • Usmerenje na potrebe korisnika. Polazna osnova našeg pristupa je da ne postoji jedinstveno rešenje za sve korisnike, pa nastojimo da identifikujemo ili razjasnimo posebne zahteve korisnika. „Potrebe korisnika“ određuju prirodu i obim naše saradnje.
  • Partnerski odnos sa korisnikom. Probleme rešavamo zajedno sa stručnim službama korisnika, pri čemu nastojimo da osoblje stručnih službi osposobimo za punu primenu savremenih metodologija i “alata i tehnika” za upravljanje rizikom.
  • Razvoj inovativnih i praktičnih rešenja. Jednostavnost i praktičnost treba da budu rezultati svake inovacije. Usmeravajući naše učešće na “praktična rešenja” naši konsultanti će raditi zajedno sa korisnicima, kako bi pronašli najjednostavnije i najekonomičnije rešenje za konkretne potrebe korisnika.

 1. PROJEKTOVANJE, USPOSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE SISTEMA MENADŽMENTA 

   

  „TEHPRO“ d.o.o. pruža kompletne konsultantske usluge i pomoć u primeni sistema menadžmenta prema zahtevima sledećih međunarodnih standarda i specifikacija:

  1. ISO 9001 ’’Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi’’
  2. ISO 14001 ’’Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine – Zahtevi sa uputstvom za primenu’’
  3. OHSAS 18001 ’’Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – Zahtevi’’
  4. ISO 22000 ’’Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane – Zahtevi za svaku organizaciju u lancu hrane’’
  5. HACCP prema zahtevima Codex Alimentarius
  6. ISO/IEC 17025 ’’Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje’’
  7. ISO/IEC 17020 ’’Opšti kriterijumi za rad različitih vrsta tela koja obavljaju kontrolisanje’’
  8. ISO/IEC 27001 ’’Informacione tehnologije – Tehnike sigurnosti – Sistemi menadžmenta sigurnošću informacija – Zahtevi’’
  9. ISO/IEC 20000 ’’Menadžment IT uslugama – Zahtevi’’

 1. REINŽENJERING I POBOLJŠAVANJE POSTOJEĆIH SISTEMA MENADŽMENTA 

   

  „TEHPRO“ d.o.o. pruža konsultantske usluge i pomoć u unapređenju postojećeg sistema menadžmenta korisnika, što obuhvata sledeće aktivnosti::

  • Snimanje stanja postojećeg sistema menadžmenta i analiza efektivnosti
  • Utvrđivanje neusaglašenosti u sistemu sa zahtevima odgovarajućih standarda i identifikovanje mogućnosti za unapređenje sistema
  • Izrada praktičnih planova aktivnosti za unapređenje sistema

 1. IZRADA DOKUMENTACIJE SISTEMA MENADŽMENTA

  Eksperti „TEHPRO“ d.o.o., po zahtevu korisnika, kreiraju/izrađuju pojedina dokumenta sistema menadžmenta, što obuhvata sledeće aktivnosti::

  • Razvoj politika i strateških planova
  • Izrada politika, procedura i radnih instrukcija
  • Razvoj sistema izveštavanja i programa za nadzor sistema (kontrolne liste)
  • Pomoć korisniku pri uspostavljanju procedura i programa
  • Razvoj metrika za praćenje ključnih procesa poslovnog sistema
  • Izrada programa obuke osoblja korisnika