Zaštita od požara

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita i uslovima za dobijanje licence i ovlašćenja za izradu Glavnog projekta zaštite od požara i posebnih sistema i mera zaštite od požara, privredno društvo TEHPRO d.o.o. je među prvima uspelo da uspostavi sistem novih licenci i ovlašćenja od strane nadležnog Ministarstva.


1. PROJEKTOVANJE:


2. EDUKACIJE:


3. KONSALTING:


4. SERVISIRANJE:


5. ISPITIVANJE:


6. NADZOR:


7. IZVOĐENJE RADOVA: