News and events

Permalink to Conference: Current issues in HSE in Serbia

Conference: Current issues in HSE in Serbia

Tradicionalno, povodom Dana bezbednosti i zdravlja na radu, Društvo za usluge u oblasti zaštite TEHPRO d.o.o. organizuje savetovanja o aktuelnim problemima bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji.

Sedma je godina kako se u Srbiji primenjuje Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Zakon je usaglašen sa EU, ali postoji čitav niz dilema i problema u njegovoj primeni. Zbog toga, već pokrenut je postupak njegove izmene i dopune. Formirana je i posebna republička radna grupa za izradu analize primene zakona i podzakonskih propisa.

U želji da doprinesemo što široj raspravi i prikupljanju autentičnih predloga i mišljenja neposrednih subjekata sistema bezbednosti i zdravlja na radu, ove godine smo, u konsultacijama sa Upravom za bezbednost i zdravlje na radu, izabrali najaktuelniju temu savetovanja:

PROBLEMI PRAKTIČNE PRIMENE PROPISA U OBLASTI BEZBEDNOST I ZDRAVLJA NA RADU I PREDLOZI ZA NJIHOVU IZMENU I DOPUNU.

Cilj savetovanja: unapređenje prakse primene propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i formulisanje predloga za izmene i dopune Zakona i drugih podzakonskih akata.

Osnovna ideja je: da se svim strukturama koje neposredno izvršavaju propise u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu pruži prilika da iznesu svoja viđenja problema praktične primene propisa i da se ponude konkretna rešenja za izmene i dopune. U Srbiji se između predstavnika poslodavaca, sindikata i države već vodi javna rasprava o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Ovim savetovanjem želimo da raspravu proširimo na najzainteresovanije grupe i Upravi za bezbednost i zdravlje na radu dostavimo autentične predloge i mišljenja.

Način realizacije: stručni tim i saradnici TEHPRO pripremiće kratka saopštenja po nekim osnovnim problemima primene propisa, a zatim bi se vodila neposredna rasprava kroz izlaganja učesnika. U zavisnosti od broja i strukture učesnika, moguća je i varijanta organizovanja dela rasprave po sekcijama: poslodavci i stručna lica za BZR, pravna lica i preduzetnici sa licencom, predstavnici medicine rada, predstavnici sindikata i odbora za BZR i dr. Zaključci sa savetovanja će biti dostavljeni radnoj grupi za izmenu propisa i Upravi za bezbednost i zdravlje na radu.

Ciljne grupe: seminar je namenjen svima koji se neposredno bave problemima BZR, a naročito: poslodavcima, stručnim licima za BZR, pravnim licima i preduzetnicima sa licencama u oblasti BZR, predstavnicima medicine rada, predstavnicima sindikalnih organizacija i predstavnicima zaposlenih (odbora) za BZR, investitorima, projektantima, građevinarima, koordinatorima BZR na gradilištima i dr.

Kotizacija po učesniku: 9.676,00 (sa uračunatim PDV-om). Kotizacija uključuje prezentacije izlagača u elektronskoj formi, sumarni izveštaj o raspravi, kafe pauzu i zajednički ručak na kraju savetovanja.

Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na neku od adresa TEHPRO d.o.o. Na osnovu prijave, dostavićemo vam predračun za uplatu kotizacije.

Kontakt: Vesna Papak, tel. 011/2580-785, 2581-056, i 062/808-1706.