Vesti i događaji

Permalink to Interne provere sistema BZR prema ISO, OHSAS i Zakonu o BZR

Interne provere sistema BZR prema ISO, OHSAS i Zakonu o BZR

Brzi razvoj tehnologije u zadnjih dvadeset godina uslovio je značajne promene u oblasti bezbednosti na radu, što je dovelo do toga da uspostavljanje sistema upravljanja rizicima vezanim za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu postaju zakonska i ekonomska obaveza preduzeća. Iz tog razloga organizujemo:

KURS U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
09. i 10. 06. 2014. godine, „TEHPRO“ d.o.o, 11250 Beograd – Železnik, Lole Ribara 120
Tema: Interne provere sistema bezbednosti i zdravlja na radu prema zahtevima standarda ISO 19011 i OHSAS 18001 i Zakona o BZR

Ekonomski faktori, tj. troškovi prekida procesa rada nastalih zbog akcidenata su značajan motivacioni faktor rukovodstva za uspostavljanje sistema upravljanja rizicima po zdravlje i bezbednost na radu prema zahtevima standarda SRPS OHSAS 18001: 2008 kao široko prihvaćenog modela.

Značajan element sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu su interne provere sistema koje pružaju sveobuhvatnu i formalnu ocenu usaglašenosti organizacije sa zakonskim obavezama i postojećim procedurama u zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu.

Da bi provera sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu bila od koristi, najviše rukovodstvo organizacije treba da omogući da svo relevantno osoblje bude informisano o svrsi provere i njenim prednostima i da ohrabri sve zaposlene da u potpunosti sarađuju sa proveravačima u toku provere.

Cilj kursa: Unapređenje znanja zaposlenih koji su uključeni u proces provere sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, o značaju internih provera, planiranju i sprovođenju provera, metodama i tehnikama provere i izradi dokumentacije o sprovedenoj proveri.

Kurs je namenjen: Stručnim licima za BZR, osoblju odgovornom za funkcionisanje sistema menadžmenta kvalitetom poslovanja, ali može biti od velikog značaja i za rukovodioce sektora/službi čije je učešće u internim proverama od suštinskog značaja za uspešno sprovođenje internih provera.

Osnovna pitanja: Kurs obuhvata sledeće osnovne teme: „Osnovni pojmovi i regulativa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu“, „Zahtevi standarda SRPS OHSAS 18001“, „Zahtevi standarda za interne provere SRPS ISO 19011“, „Planiranje i sprovođenje provere“, „Metodologija provere“, „Procedura interne provere“.

Način realizacije: Stručni tim i saradnici „TEHPRO“-a pripremiće prezentacije po navedenim pitanjima i zadatke za simulaciju toka provere. Primeri dobre prakse biće prikazani kroz odgovarajuće procedure i praktičnu primenu sistema. Na kraju kursa obavlja se testiranje i polaznici kursa koji zadovolje utvrđene kriterijume dobijaju uverenje o stručnoj osposobljenosti.

Kotizacija po učesniku: 15.600,00 (sa uračunatim PDV-om). U cenu kursa uključene su prezentacije izlagača u elektronskoj formi, izrada uverenja i kafe pauze sa posluženjem.

Prijava za učešće:U slobodnoj formi, prijave možete poslati na neku od naših adresa. Na osnovu prijave, dostavićemo Vam predračun za uplatu kotizacije.

Kontakt: Vesna Papak, tel. 2580-785 i 062/808-1706