Licence

standardi_tehpro

TEHPRO d.o.o. poseduje licence za obavljanje poslova izdate od strane nadležnih institucija.

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE – SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE

Rešenje 09 br. 217-552/19 za organizovanje i sprovođenje Obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

Rešenje 09 br. 217-390/19 za izradu Plana zaštite od udesa

Rešenje 09 br. 217-389/19 za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE

Rešenje br. 611-00-0362/2017-03 o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih obuka za napredno osposobljavanje iz prve pomoći

Rešenje br. 611-00-00285/2017-03 o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih obuka za osnovno osposobljavanje iz prve pomoći

Rešenje br. 611-00-0051/2016-03 o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa razvoja i očuvanja bezbednih i zdravih uslova rada: „Stručno osposobljavanje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu“

Rešenje br. 611-00-0050/2016-03 o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa: Stručno osposobljavanje rukovalaca specifičnom opremom za rad

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE

Licenca br. 164-02-00034/2006-01 za obavljanje poslova bezbednosti I zdravlja na radu
Licenca br. 164-03-00072/2007-01 za obavljanje pregleda I ispitivanja opreme za rad
Licenca br. 164-03-00071/2007-01 za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline – hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti
Licenca br. 164-02-00284/2015-01 za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline – hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti
Licenca br. 164-02-00285/2015-01 za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad
Licenca br. 164-02-00283/2015-01 za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE

Rešenje br. 740-05-00047/2015-22 za obavljanje poslova veštačenja

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

Rešenje br. 218.8-2/93-06 za servisiranje PP aparata i merenje pritiska i protočnog kapaciteta u “H” mreži
Rešenje br. 217.8-18/95-06 za obavljanje poslova kontrolnog održavanja i servisiranja stabilnih instalacija namenjenih za dojavu i gašenje požara
Rešenje 15 br. 217-205/96 za obavljanje poslova unapređenja zaštite od požara
Rešenje 06/1 br. 217-588/08 za obavljanje poslova unapređenja zaštite od požara
Rešenje 07/1 br. 217-679/14 za izvođenje posebne obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara
Rešenje br. 09-217-1557/15 za obavljanje poslova izrade Glavnog projekta zaštite od požara

MINISTARSTVO ZA RAD, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA REPUBLIKE SRBIJE

Rešenje br. 154-02-494/96 za vršenje usluga pregleda i ispitivanja izolacionih aparata za zaštitu organa za disanje, za potrebe trećih lica

Rešenje br. 164-00-496/96-04-1 za vršenje usluge pregleda i ispitivanja u radnim i pomoćnim prostorijama u kojima se pri procesu rada pojavljuju fizičke štetnosti (buka, vibracije i štetna zračenja, osim jonizujućih) i ispitivanje kvaliteta mikroklime i osvetljenja, za potrebe trećih lica

Rešenje br. 164-02-494/96-04-2 za usluge vršenja pregleda i ispitivanja dizalica, presa i makaza sa ručnim dodavanjem materijala, žičara, ski liftova, visećih skela, liftova za radove na vertikalnoj površini objekta na električni pogon, razvijača acetilena i acetilenskih stanica i uređaja u kojima se nanose i suše premazna sredstva, za potrebe trećih lica

Rešenje br. 164-02-494/96-04-3 za vršenje osposobljavanja radnika za bezbedan rad za potrebe trećih lica, za zaštitu na radu na oruđima za rad, ličnim zaštitnim sredstvima, od opasnog dejstva električne energije u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama in a radilištima, pri radu na kranovima i dizalicama, pri izvođenju radova na visini, pri postupku sa opasnim materijama, u vezi opreme i postupka pružanja prve pomoći, u poljoprivredi, građevinarstvu (visokogradnja, niskogradnja), metalskoj industriji i u metalurgiji, industriji nemetala i u kamenolomima, hemijsko-tehnološkim procesima i pri razvijanju acetilena, tekstilnoj industriji i kudeljarama, u saobraćaju, šumarstvu, pri eksploataciji i preradi drveta, u grafičkim preduzećima, pri podvodnim i ronilačkim radovima, eksploziji i korišćenju minsko-eksplozivnih sredstava, pri obradi i preradi kože, krzna i pri korišćenju zaštitnih sredstava

Rešenje br. 162-00-1613/99-04-1 za ispitivanje kvaliteta osvetljenja u radnim prostorijama i na radnim mestima
Rešenje br. 162-00-1613/99-04-2 za vršenje usluga pregleda i ispitivanja izolacionih aparata za zaštitu organa za disanje
Rešenje br. 162-00-1613/99-04-3 za vršenje usluga pregleda i ispitivanja oruđa za rad na mehanizovan pogon
Rešenje br. 162-00-1613/99-04-4 za vršenje usluga pregleda i provere oruđa za rad, električnih instalacija i instalacija fluida

Rešenje br. 162-00-1613/99-04-5 za vršenje usluga pregleda i ispitivanja propisanih oruđa za rad i to: dizalica, presa, makaza, valjaka, visećih skela, liftova, kupatila sa nitratnim solima, itd.

Rešenje br. 162-00-1613/99-04-6 za vršenje usluga pregleda i ispitivanja novih, odnosno rekonstruisanih električnih i gromobranskih instalacija
Rešenje br. 162-00-1613/99-04-7 za vršenje usluga pregleda i ispitivanja protiveksplozijsko zaštićenih uređaja i električnih instalacija
Rešenje br. 162-00-1613/99-04-8 za vršenje ispitivanja fizičkih štetnosti – buke i vibracija, u radnim prostorijama i na radnim mestima
Rešenje br. 162-00-1613/99-04-9 za vršenje ispitivanja u radnim prostorijama i na radnim mestima na kojima se pri procesu rada javljaju štetna zračenja (osim jonizujućih)
Rešenje br. 162-00-1613/99-04-10 za vršenje usluga ispitivanja mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama, u kojima se obavlja proces rada ili se radnici kreću pri radu

Rešenje br. 162-00-1613/99-04-11 za vršenje osposobljavanja radnika za bezbedan rad za potrebe trećih lica, i to za delatnosti: građevinarstvo, industriju nemetala, grafičku industriju, šumarstvo, poljoprivredu, tekstilnu industriju, metalurgiju, hemijsku industriju, industriju kože, metalnu industriju i saobraćaj

CENTAR ZA EPS ZA KVALITET

Znak kvaliteta Elektroprivrede Srbije br. 4134/10

SAVEZNO MINISTARSTVO ZA ODBRANU

Rešenje br. 17-19 za usluge inženjeringa pri izgradnji objekata od posebnog značaja za odbranu zemlje i objekata stambenog fonda, u koje se ulažu sredstva SMO

SAVEZNI ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU

Potvrda o priznanju sistema kvaliteta JUS ISO 9001 broj QS1-0054 za inženjering u oblasti zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite životne sredine i sistema bezbednosti
Potvrda o priznanju sistema kvaliteta JUS ISO 9001:1996 broj QS1-0054/98 za inženjering u oblasti zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite životne sredine i sistema bezbednosti

STANDCERT d.o.o.

Sertifikat br. QS-0218 za sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008
Sertifikat br. QS-0218 za sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008
Sertifikat br. OH-0143 za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu usaglašen sa zahtevima standard SRPS OHSAS 18001:2008
Serifikat br. ES-0198 za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine usaglašen sa zahtevima standard SRPS ISO 14001:2005

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE

Rešenje br. 532-03-5/1999-04 za usluge višekratnog prevoza izvora jonizujućeg zračenja

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE

Rešenje br. 314-02-4655/98-05 za usluge pregleda, ispitivanja i punjenja boca za ugljen dioksid
Rešenje br. 314-02-0684/2002-05 za obavljanje poslova servisiranja, pregleda, kontrole i ispitivanja pokretnih zatvorenih sudova (boca) pod pritiskom

MINISTARSTVO ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRBIJE

Rešenje br. 164-02-729/2001-04 za vršenje pregleda tehničke dokumentacije sa prilogom o zaštiti na radu i daje mišljenja na njihovu usaglašenost sa propisima o zaštiti na radu, tehničkim propisima i jugoslovenskim standardima kojima se propisuju mere ili sredstva zaštite na radu

SAVEZNO MINISTARSTVO ZA RAD, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU

Rešenje br. 3/3-09-10051/98 za rad na poslovima prometa, montaže, servisiranja, popravke, čišćenja i privremenog skladištenja jonizujućih detektora dima sa izotopom Am-241

MINISTARSTVO GRAĐEVINA REPUBLIKE SRBIJE

Rešenje br. 351-03-2563/96-04 o ispunjenosti uslova za izvođenje radova: elektroinstalacija i protivpožarne zaštite na objektima visokogradnje, za koje građevinsku dozvolu izdaje opština, odnosno grad, odnosno grad Beograd

Rešenje br. 351-03-2564/96-04 o ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije: projekata elektro instalacija i projekata protivpožarne zaštite na objektima visokogradnje, za koje građevinsku dozvolu izdaje opština, odnosno grad, odnosno grad Beograd